แสงกับการมองเห็น ตามองตา, การหักเหของแสง
แนะนำรายวิชา
ปฏิบัติการทดลอง ตามองตา, คำถามท้ายกิจกรรม
สรุปผลการทดลอง ตามองตา