การขยายพันธุ์ของพืช ลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
แนะนำเนื้อหารายวิชา, ลักษณะการถ่ายทอดพันธุกรรมของพืช
กฏของเมนเดลและผลงานของเมนเดล
แบบทดสอบการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม พร้อมเฉลย
ใบงาน, การบ้าน, อุปกรณ์ทดลองในครั้งต่อไป