จำนวนนับ 21 - 100 นับเพิ่มทีละ 1, 2 / นับลดทีละ 1, 2
กิจกรรมเตรียมความพร้อม
การนับเพิ่มทีละ 1 และ 2
กิจกรรม เติมตัวเลขที่หายไป, ฝึกนับเพิ่มทีละ 2
ฝึกคิดลองทำ การนับเพิ่มทีละ 1 และ 2