เวลา จำนวนวันในหนึ่งสัปดาห์
กิจกรรมเตรียมความพร้อม
ทบทวนเวลาพาเพลิน
จำนวนวันในหนึ่งสัปดาห์ (เพลงเจ็ดวันเจ็ดสี)
ฝึกคิดลองทำ เรียงลำดับวันในสัปดาห์