หลักภาษา - คำคล้องจอง, คำควบกล้ำ, อักษรนำ คำควบกล้ำไม่แท้
ทบทวนเรื่อคำควบกล้ำแท้ (ล ควบ)
ฝึกอ่านคำนำสู่เขียนไทย
อธิบายความหมายคำควบกล้ำ / ยกตัวอย่างคำ คำควบกล้ำแท้ ว ควบ / ยกตัวอย่างคำ / อ่านบทร้อยกรอง