การคัดลายมือ, การเขียนบรรยาย, การเขียนจากจินตนาการ, การเขียนจดหมาย, การเขียนบันทึก การเขียนบรรยาย (มนุษย์, บ้านเรา)
นักเรียนเต้นประกอบเพลงพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง, แสดงผลงานนักเรียนปลายทาง เรื่องผังมาตรา
ฝึกอ่านคำนำสู่การเขียนไทย / เขียนไทยให้เก่ง / ตรวจคำเขียนไทย
ทบทวนเรื่องนอกเมืองในกรุง เรื่องของไก่แจ้ / การเขียนบรรยายภาพ / ขั้นตอนการบรรยายภาพ
ครูอธิบายการเขียนบรรยายภาพบ้านของไก้แจ้ กิจกรรมนักเรียนเขียนบรรยายภาพตามจินตนาการ