เพลงกล่อมเด็ก, เพลงพื้นบ้าน, ภาษาถิ่น ภาษาไทยกลางกับภาษาถิ่น (ใต้, เหนือ, อีสาน)
การอ่านบทสักวาของนักเรียน
ฝึกงานคำนำ สู่เขียนไทย
เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาถิ่นที่เหมาะสม
ภาษาไทยกลาง และภาษาถิ่นแต่ละภาคต่างๆ