กิจกรรมเสริมภาษาไทย - บทร้อยกรอง, อ่านทำนองเสนาะ, การผันอักษร, สระ, มาตราตัวสะกด มาตรา กง กม เกย เกอว กก กา กบ กด กน
บทร้องเล่น, ผลงานนักเรียนเรื่อง สุนทรภู่
ผลงานนักเรียนเรื่อง แผนผังความคิดมาตราตัวสะกด
เพลง ตัวสะกดเก้ามาตรา, ตัวสะกดมาตราแม่กบ
ตัวสะกดมาตราแม่กน, ตัวสะกดมาตราแม่กด