การอ่าน 1 คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ, คำที่มีอักษรนำ, คำประสม
ทักทายนักเรียน และเพลงเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนวังไกลกังวล
ฝึกเขียนคำประสม จากคำที่กำหนดให้
ความหมาย คำประสม
ทบทวน คำประสม เรียงคำประสม จับคู่คำ