ประวัติศาสตร์
คู่มือครู (แผนการจัดการเรียนรู้, lesson plan)