ประวัติศาสตร์
แบบทดสอบ ภาคเรียนที่ 1
เนื้อหาการเรียน เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
แบบทดสอบก่อนเรียน (15 ข้อ)
กิจกรรม ประวัติศาสตร์ในความคิดเห็นของนักเรียน