ประวัติศาสตร์
วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ : การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน
กิจกรรมเตรียมความพร้อม
สภาพภูมิประเทศที่เป็นปัจจัยในการตั้งถิ่นฐาน
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน และพัฒนาการของชุมชน
แบบฝึกหัดเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน