ประวัติศาสตร์
วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ : วัฒนธรรมภูมิภาคต่างๆ
กิจกรรมเตรียมความพร้อม - นิทานพื้นบ้านไทย เรื่อง คางคกเจ้าปัญหา
วัฒนธรรมของภาคเหนนือ ได้แก่ วัฒนธรรมล้านนา การแต่งกาย แหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมในชุมชน
ประเพณีภาคเหนือ เช่น ประเพณีสงกรานต์, ประเพณียี่เป็ง, งานนมัสการบรมธาตุแช่แห้ง