ภูมิปัญญาไทย : สมัยอยุธยา, สมัยธนบุรี ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา
ทักทายนักเรียน
ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา เช่น การขุดคลองการต่อเรือ
ภูมิปัญญาด้านศิลปกรรม ได้แก่ พระพุทธรูป / ภูมิปัญญาด้านวรรณกรรม เช่น ลิลิตโองการแช่งน้ำ