ภูมิปัญญาไทย : สมัยอยุธยา, สมัยธนบุรี ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา
ฟังเพลงก่อนเรียน
ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา ได้แก่ ด้านศิลปกรรม ด้านการค้า ด้านอาชีพ
กิจกรรม เขียนแผนผังความคิด ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา