สุขศึกษา
ร่างกายของเรา, ชีวิตมนุษย์
ทักทายนักเรียน
แนะนำรายวิชา (ร่างกายของเรา, ครอบครัวของเรา)
แบบทดสอบก่อนเรียน ร่างกายของเรา (10 ข้อ)