การอ่าน 1 คำที่มีตัวการันต์
กิจกรรม ฝึกเขียนบทร้อยกรอง
คำที่มีตัวการันต์ / คำพ้องเสียง ที่เกิดจากการใช้ตัวการันต์ เช่น ลักษณ์ ลักษมณ์ ลักข์ ลัก
การอ่านคำที่มีการันต์ เช่น กัณฑ์เทศน์ ต้นโพธิ์