วรรณคดี / วรรณกรรม 1 อ่านจับใจความ
อ่านจับใจความเรื่อง สายน้ำ สายชีวิต
ถอดคำประพันธ์แต่ละบท จากเรื่อง สายน้ำ สายชีวิต
ตอบคำถามจากเรื่อง สายน้ำ สายชีวิต