การฟัง ดู พูด 2 การเขียนย่อความ
กิจกรรมเพลง เขียนย่อความแล้วค่ะ, การเขียนย่อความคืออะไร
การเขียนย่อความ ประกอบด้วย 2 ส่วน 1) ที่มาของเรื่อง 2) เนื้อเรื่อง
หลักการเขียนย่อความ
รูปแบบการเขียนย่อความ, ตัวอย่างการย่อความนิทานเรื่อง กวางกับเสือ