วรรณคดี / วรรณกรรม 2 การเขียนคำอวยพร, เขียนประเภทโน้มน้าวใจ
เพลงพรปีใหม่, การเขียนคำอวยพรปีใหม่
ประวัติการส่งบัตรอวยพรปีใหม่
บัตรอวยพรคืออะไร, ส่วนประกอบ, หลักการเขียนคำอวยพร
ตัวอย่าง การเขียนบัตรอวยพร