สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ การประดิษฐ์ของใช้จากกระดาษประดิษฐ์กล่องใส่ของมีหูหิ้ว
ประโยชน์ของกล่องที่ใช้
ขั้นตอน การประดิษฐ์กล่องใส่ของมีหูหิ้ว
ฝึกปฏิบัติ ประดิษฐ์กล่องใส่ของมีหูหิ้ว