งานบ้าน
งานบ้าน : ของใช้ส่วนรวม, มารยาทในครอบครัว
แบบทดสอบก่อนเรียน การทำงานบ้าน (15 ข้อ)
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน การทำงานบ้าน (15 ข้อ)
สรุปการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว