งานบ้าน
งานบ้าน (การถนอมอาหาร), งานเกษตร (ดินปุ๋ย, พืชผักสวนครัว)
การประกอบอาหารประเภทแกง : ส่วนผสมและวิธีทำแกงส้มผักรวมกุ้งสด
นักเรียนปรุงอาหาร : แกงส้มผักรวมกุ้งสด
นักเรียนปรุงอาหาร : แกงส้มผักรวมกุ้งสด (ต่อ)