งานบ้าน
ชำนาญการงานช่าง
แบบทดสอบก่อนเรียน
หลักการซ่อมแซม อุปกรณ์ของใช้ ที่ชำรุด
การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน
การซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุด ของนักเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอี้