งานบ้าน
การออกแบบและเทคโนโลยี
ให้นักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างที่จะสามารถประดิษฐ์ได้บ้าง
ความหมายของเทคโนโลยี
วิวัฒนาการของเทคโนโลยี