งานบ้าน
วิถึไทยในอาชีพ
นำเสนอใบงานนักเรียน
อาชีพในชุมชน สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน
อาชีพในชุมชน ก่อให้เกิดความร่วมมือของคนในชุมชน