งานบ้าน
คู่มือครู (แผนการจัดการเรียนรู้, lesson plan)