งานเกษตร : การปลูกพืช, ดินและปุ๋ย, การเลี้ยงสัตว์ การเตรียมดินและปุ๋ย
การเตรียมดินและปุ๋ย
ประเภทของดินที่ใช้ในการเพาะปลูก
ประเภทของปุ๋ย และการเลี้ยงสัตว์ที่นำเอามูลสัตว์มาใช้ในการปลูกพืชได้
ใบงานเรื่อง การเตรียมดินและปุ๋ย