งานบ้าน
งานเกษตร : การปลูกพืช, ดินและปุ๋ย, การเลี้ยงสัตว์
การคัดเลือกและขยายพันธุ์พืช
หลักในการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดี
วิธีการขยายพันธุ์พืช
เมล็ดพันธุ์พืช, ใบงานการขยายพันธุ์พืช