งานบ้าน
ทบทวนและทดสอบหลังเรียน ภาคเรียนที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน ภาคเรียนที่ 1 (ข้อ 1 - 11)
แบบทดสอบหลังเรียน ภาคเรียนที่ 1 (ข้อ 12 - 20)
มาตรวจคำตอบ แบบทดสอบหลังเรียน ภาคเรียนที่ 1 (ข้อ 1 - 20)
กิจกรรมทบทวนความรู้ ภาคเรียนที่ 1