งานบ้าน
ธุรกิจสำคัญ
ความหมาย การบันทึกรายรับ - รายจ่ายส่วนตัว
ตัวอย่าง การบันทึกรายรับ - รายจ่ายส่วนตัว ของนักเรียน
กิจกรรม นักเรียนบันทึกรายรับ - รายจ่าย เป็นเวลา 5 วัน