logo
 

  FAQs
-วีดิทัศน์แนะนำการใช้งาน

  ชุดกิจกรรม
"รู้รับ... ภัยพิบัติทางธรรมชาติ" เรียนรู้ ป้องกัน พร้อมรับมือภัยธรรมชาติ 


   เว็บไซต์แนะนำ
 

Thaiword Repository


  User Login
User Name
Password1. ระบบ eDLTV คือ อะไร ?

2. สื่อบน eDLTV ประถมศึกษา

3. ระบบ eDLTV บนฮาร์ดดิสก์ เพื่อลดปัญหาการเรียกชมล่าช้า

4. เล่าประสบการณ์ ครูไม่ครบชั้น ครูจบไม่ตรงสาขาวิชาที่สอน ครูสอนหลายวิชา-หลายห้องเรียน

           

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๕ แห่งครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ร่วมเป็นเครือข่ายเผยแพร่ และถ่ายทอดการประยุกต์ใช้ eDLTV และ eDLRU เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของเยาวชนและการพัฒนาศักยภาพ ด้านอาชีพของชุมชนในท้องถิ่น ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

       
รายชื่อเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเผยแพร่ระบบ eDLTV ระดับประถมศึกษา
ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
         
ลำดับ สถาบัน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์มือถือ e-mail
1 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นางสาวพรรณิภา ดวงใย

086-910-9985

pannipa_dou@cmru.ac.th

นายอานนท์ มะโนเมือง

087-173-7711

snaper@cmru.ac.th, arnon_man@cmru.ac.th

2 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง นายศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์

088-161-2316

sakchai@lpru.ac.th

3 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย คุณชาติ คนอยู่ตระกูล

080-073-2461

chat@crru.ac.th

คุณ พีระ กอบแก้ว

089-755-9437

peerait@crru.ac.th     

คุณประสิทธิ์ มณีวรรณ

089-429-0065

em_prasit_m@crru.ac.th

คุณกฤษฏา วงค์ใย

088-232-0597

em_kridsada_w@crru.ac.th

4 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  
จังหวัดพิษณุโลก
นายรติวัฒน์  ปารีศรี

089-704-4189

nfuzzy0@gmail.com, neuron@live.psru.ac.th

5 มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร นายยุติธรรม ปรมะ

089-644-3522

keng2007@gmail.com

6 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ดร.กิตติศักดิ์ เกิดโต

084-178-0661

kkitisak@hotmail.com

7 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ นางเดือนฉาย ไชยบุตร

086-445-1427

duenchai.c@pcru.mail.go.th

8 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม น.ส.สุพิฌาย์ จันทร์เรือง

081-345-3568

suphitcha_c@hotmail.com

นายสมเกียรติ ช่อเหมือน

083-030-1660

tkorinp@hotmail.com

นายศุภกฤษ นาคป้อมฉิน

089-128-1978

supakrid@hotmail.com

9 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา นายชัยยศ เดชสุระ

081-428-7642

chaiyos2@hotmail.com

10 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี นายอัตภาพ มณีเติม

089-259-5120

attapap@pbru.ac.th, attapap@hotmail.com

11 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นายวิจารณ์ สงกรานต์

081-705-9908

vijan@mcru.mail.go.th, vijan_26@hotmail.com, vijansongkran@gmail.com

12 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ผศ.อัครวิทย์ โพชะเรือง

081-857-8007

akravit0966@hotmail.com

นายนพดล ดุลยสุวรรณ

086-515-5345

nopadon336@hotmail.co.th

นายอภิชาติ บัวตูม

080-1101532

b_apichat@hotmail.com

13 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์

081-974-5464

dr.worapapha@hotmail.com, dr.worapapha@gmail.com

นายอภิชาติ เหล็กดี

085-057-5001

pugan31@gmail.com

14 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี นายนันทยุทธ์ ละม้ายจีน

081-967-4344

nantayut@hotmail.com, nantayut@ubru.ac.th

ว่าที่ร้อยตรีวันเฉลิม พรจันทร์

091-467-1791

wanchaleam.p@ubru.ac.th

15 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นางอรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง

081-261-2296

onanong_tu@hotmail.com, onanong@udru.ac.th

16 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นายจักรรวี แสงจันทร์

080-722-3460

jakrawee9@gmail.com

17 มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี นายสาธิต ไทยสงฆ์

080-094-1779

stfirst@hotmail.co.th

นายพงษ์นที ศิลาอาศน์

089-520-7496  

p.silaart@hotmail.com

นายสุรัตน์ จานทอง

087-078-4931

Surat_db@hotmail.com

18 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี นายธีรวัฒน์ กิจงาม

084-840-2123

 

นายนิธิ ลอยชูศักดิ์

089-292-8688

hs8loq@hotmail.com

นายสุกฤษณ์ เอี่ยมสะอาด

081-958-4394

sukit@sru.ac.th

19 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา นายเสรี ชะนะ

089-296-2109

seree.ch@skru.ac.th

20 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ดร.ศิริชัย นามบุรี

084-196-8099

Sirichai.nbr@gmail.com

21 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต นายภูมิสถิตย์ เมตตาจิตร

091-826-8342

poomsatit.m@gmail.com

นางสาวปาจรีย์ ติ้วขเรศ

089-771-8870

pacharee_tew@hotmail.com

22 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นายวสันต์ ศรีหิรัญ

093-538-0740

keng_nu@hotmail.com

23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นายอริญชัย หามณี

082-843-5556

wirote.ha@hotmail.com

24 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นางนภวรรณ ชาติมนตรี

081-660-7197

noppawan@sskru.ac.th, nopkong@hotmail.com

25 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายบรรพต วงศ์ทองเจริญ

081-282-4725

bun.wong@windowslive.com

26 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ

081-380-3879

pomkriangsak@yahoo.com

27 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผศ.ดร.จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ

087-074-9790

jittima_tia@dusit.ac.th

28 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นายประเสริฐ แซ่เอี๊ยบ

086-626-6797

prasert2003@hotmail.com

29 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผศ.อำนาจ สวัสดิ์นะที

089-990-2869

umnart.s@chandra.ac.th

30 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นายสุทธิชัย ฉายเพชรากร

081-822-0226

sutichaij@hotmail.com

31 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดร.ไพฑูรย์ มากสุข

081-844-6066

paitoon_bsru@hotmail.com

32 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ นางอังคนา กรัณยาธิกุล

081-555-1097

a_kasinant@hotmail.com

33 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นายธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม

089-702-8011

thumasak@hotmail.com, tanapat@nsru.ac.th

34 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายไพรสิทธิ์ ศรีสุทธิเกิดพร

086-885-8250

phraisit.rru@gmail.com

35 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นายมโนรส บริรักษ์อราวินท์

081-397-6944

manorot_bor@nstru.ac.th


Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer